Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ m88bacarat.com เรากำหนดไว้เป็นดังนี้:

1.การเก็บรักษาความลับของข้อมูล: เราจะใช้เทคโนโลยีและมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข่าวทั่วไปและข่าวฟุตบอลวันนี้ ข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและจะไม่ถูกเปิดเผยหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข่าวทั่วไปและข่าวฟุตบอลวันนี้

2.การเก็บข้อมูลส่วนตัว: เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข่าวทั่วไปและข่าวฟุตบอลวันนี้โดยเฉพาะเพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลส่วนตัวจะเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ไม่จำเป็นและจะเก็บรักษาข้อมูลในระยะเวลาที่จำเป็นเท่าที่จำเป็น

3.การใช้ข้อมูลส่วนตัว: เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข่าวทั่วไปและข่าวฟุตบอลวันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การใช้ข้อมูลส่วนตัวจะมีความถูกต้องและเป็นไปในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข่าวทั่วไปและข่าวฟุตบอลวันนี้

4.การเผยแพร่ข้อมูล: เราจะใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวทั่วไปและข่าวฟุตบอลวันนี้โดยใส่ใจความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล การเผยแพร่ข่าวสารจะเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้รับอนุญาต